SITUACIONI PLANOVI

situacioni plan

Za potrebe prostornog planiranja i izgradnje različitih objekata ili vodova neophodno je izraditi: Situacioni Plan terena ili Katastarsko – Topografski Plan koji predstavlja realno prikazan deo terena u određenoj razmeri, sa svim grafičkim informacijama o postojećim objektima, vodovima, saobraćajnicama i nadmorskim visinama  na predmetnoj katastarskoj parceli.

Situacioni planovi se snimaju savremenim geodetskim instrumentima i metodama, a crtaju sa velikom pažnjom na detalje u zavisnosti od potrebe investitora.